Jeden z politiků, který podporuje naše úsilí o návrat pomníku Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí je europoslanec Jiří Pospíšil, který spolu s dalšími politiky vystoupil na našem setkání na Malostranském náměstí 13. listopadu 2021. Nyní kandiduje v komunálních volbách a vyjádřil se k tématu v rozhovoru pro MF Dnes:

Kromě stavby kon­cert­ního sálu Vltav­ské filhar­mo­nie, který mají ve svém pro­gramu asi všechny kan­di­du­jící strany, my mys­líme i na menší a finančně méně náročné pro­jekty – napří­klad vytvo­ření trva­lého sídla pro Muzeum paměti XX. sto­letí či vrá­cení pomníku Vác­lava Radec­kého na Malostran­ské náměstí.

Proč usi­lu­jete o navrá­cení tohoto pomníku? Přece jenom mar­šál Radecký je pro někoho poměrně kon­tro­verzní osob­nost.

Máte pravdu, nám jde také o to, vyvo­lat veřej­nou debatu. Jde o mimo­řádně kva­litní umě­lecké dílo od bratří Maxo­vých, význam­ných sochařů deva­te­nác­tého sto­letí. Mimo to je Radecký jeden z mála čes­kých voje­vůdců, kteří se mezi­ná­rodně pro­sla­vili. Podobně jako třeba Jan Žižka. Není důvod, aby tam i přes urči­tou kon­tro­verz­nost jeho osoby pomník nestál. Radecký je sou­část našich dějin a my bychom to měli reflek­to­vat. Tím nemys­lím být nekri­tičtí, ale neměli bychom se za ně sty­dět a pomníky scho­vá­vat.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde