Novinky

16.-19. 10. si připomínáme 209. výročí bitvy u Lipska, tzv. Bitvy národů, jež zastavila Napoleonovo dobývání Evropy.

"Srážkami dílčími ho ustavičně musíme znavovati, každý prostředek podpůrný mu odepříti, jeho posily pokaždé rozprášiti." Taková byla strategie Josefa Václava Radeckého, náčelníka generálního štábu spojeneckého vojska pod velením Karla ze Schwarzenbergu. Osvědčila se a přispěla k Napoleonově porážce. I tuto jeho válečnou zásluhu a statečnost vojáků připomínal pomník Radeckého v Praze.

Vážené dámy, vážení pánové, patroni, členové a podporovatelé Spolku Radecký Praha, blíží se termín našeho tradičního podzimního setkání. Scházívali jsme se v lapidáriu Národního muzea, vždy 13. listopadu, ve výroční den odhalení pomníku na Malostranském náměstí císařem a králem Františkem Josefem I. v roce 1858. Pak dvakrát znemožnila setkání epidemie, nyní je Lapidárium pro havarijní technický stav uzavřeno. V listopadu 2021 jsme proto mrzli a mokli na Malostranském náměstí.

Laskavostí pana generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra jsme získali pro naše letošní setkání prostory v budově Národního technického muzea na Letné. A tradiční termín se letos z provozních důvodů posunul o den.

Setkání se koná v pondělí 14. listopadu 2022 od 18,00 v kinosále hlavní budovy NTM na Letné.

Promluví pan PhDr. et Mgr. Pavel Horák,Ph.D., umělecká slévárna HVH spol. s r.o., který bude prezentovat své bohaté zkušenosti s odléváním bronzových skulptur.

Spolek Radecký představí modely pomníku, které byly nově vyrobeny ve dvou velikostech ve spolupráci s ČVUT pro prezentaci možné podoby obnoveného pomníku.

Těšíme se na setkání.

V souvislosti s plánovanou revitalizací Malostranského náměstí usiluje Spolek Radecký, aby se pod novou dlažbu položily základy pro budoucí obnovu pomníku.

Umístění před Profesním domem navrhl na doporučení historiků a architektů Ateliér Hájek. Setkání příznivců návratu vynikajícího sousoší bratří Maxů je nejen apelem na komunální politiky, jejichž strany mají obnovu pomníku ve volebních programech, ale také aktuální informací pro veřejnost o konkrétních dosažených výsledcích vč. veřejné sbírky.

ČTK

Pro Spolek Radecký je povzbudivé, že v programu do komunálních voleb v Praze mají návrat pomníku Radeckého dvě koalice: Spolu a Sloužit, ne šikanovat.

Původní místo před kavárnou se ukázalo jako technicky problematické. Podle nové studie, kterou pro Spolek po konzultaci s historiky a architekty zpracoval Ateliér Hájek, může pomník stát před Profesním domem, dnes sídlem Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Spolek zve na setkání 21. 9. v 17 h tamtéž, představí výsledky deset let trvajících aktivit.

ČTK

Osobnosti maršála Radeckého a jeho pražskému pomníku se věnuje nejnovější epizoda podcastu Historie Plus Českého rozhlasu. Účinkují historikové Jiří Rak a Ondřej Táborský a předseda Spolku Radecký Praha Jan Bárta. Připravila Naďa Reviláková.

Sloužil pěti rakouským císařům a za svou dlouhou a úspěšnou vojenskou kariéru žádnou bitvu neprohrál. Přitom nechybělo mnoho a k armádě se vůbec nedostal. Vojenští lékaři ho nejprve nenechali narukovat. Při jeho slabé tělesné konstrukci by prý náročná válečná tažení nevydržel. Nakonec se mu jeho sen splnil, do armády i navzdory prvotnímu odmítnutí, vstoupil a strávil v ní dlouhých 72 let.

Pocházel ze starého českého šlechtického rodu Radeckých z Radče. V Čechách vyrostl a český jazyk také ovládal. Přesto mu v dobách pozdějších mnozí vyčítali, že sloužil rakouskému císaři. Co naplat. Jiná armáda než mnohonárodnostní rakouská v našich končinách tehdy nebyla. Pokud se v nich tedy neobjevila nějaká nepřátelská. A službu císaři, která byla současně i službou českému králi v jedné osobě, vnímal Josef Václav Radecký jako své poslání.

Na stránce Českého rozhlasu si můžete poslechnout podcast a přečíst doprovodný článek.

Jeden z politiků, který podporuje naše úsilí o návrat pomníku Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí je europoslanec Jiří Pospíšil, který spolu s dalšími politiky vystoupil na našem setkání na Malostranském náměstí 13. listopadu 2021. Nyní kandiduje v komunálních volbách a vyjádřil se k tématu v rozhovoru pro MF Dnes:

Kromě stavby kon­cert­ního sálu Vltav­ské filhar­mo­nie, který mají ve svém pro­gramu asi všechny kan­di­du­jící strany, my mys­líme i na menší a finančně méně náročné pro­jekty – napří­klad vytvo­ření trva­lého sídla pro Muzeum paměti XX. sto­letí či vrá­cení pomníku Vác­lava Radec­kého na Malostran­ské náměstí.

Proč usi­lu­jete o navrá­cení tohoto pomníku? Přece jenom mar­šál Radecký je pro někoho poměrně kon­tro­verzní osob­nost.

Máte pravdu, nám jde také o to, vyvo­lat veřej­nou debatu. Jde o mimo­řádně kva­litní umě­lecké dílo od bratří Maxo­vých, význam­ných sochařů deva­te­nác­tého sto­letí. Mimo to je Radecký jeden z mála čes­kých voje­vůdců, kteří se mezi­ná­rodně pro­sla­vili. Podobně jako třeba Jan Žižka. Není důvod, aby tam i přes urči­tou kon­tro­verz­nost jeho osoby pomník nestál. Radecký je sou­část našich dějin a my bychom to měli reflek­to­vat. Tím nemys­lím být nekri­tičtí, ale neměli bychom se za ně sty­dět a pomníky scho­vá­vat.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

 

 

Spolek Radecký Praha usiluje 10 let o návrat pomníku. Zprvu prosazoval původní místo před kavárnou u zastávky tramvaje, se kterým počítal i návrh soutěžní architektonické studie na rekonstrukci náměstí. Poté, co Spolek zadal studii umístění v kontextu technických sítí, ukázala se tato varianta jako neřešitelná.

Nová studie, po konzultaci s historiky a architekty, navrhuje umístění před Profesní dům UK, dnes sídlo Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolek zve na setkání 21. září v 17 hodin tamtéž.

ČTK

Ve středu 21. září tohoto roku od 17:00 hodin uspořádáme setkání členů spolku a podporovatelů myšlenky obnovy Radeckého pomníku.

Hodláme se připomenout před komunálními volbami a pražským kandidátům chceme dát možnost zaujmout aktivní stanovisko; bude především na nich, nově zvolených, zda a kdy bude pomník opět na Malostranském náměstí stát. Doufáme, že mnozí politici mezi nás přijdou, jako to bylo v loňském roce 13. listopadu. Prosím o hojnou účast, jež určitě významně přispěje k prosazení našeho cíle – obnovy pomníku.

Poznamenejte si prosím v předstihu termín shromáždění a počítejte s účastí.

V té souvislosti rádi informujeme, že volební program koalice SPOLU pro komunální volby v Praze v kapitole kultura obsahuje závazek obnovení pomníku maršála Radeckého. Viz zde: https://spoluproprahu22.cz/program/prazskou-kulturu-pamatkovou-peci

Náš vážený člen Zdeněk Žalský upozornil na připomínku maršála Radeckého a jeho role v přípravě vítězné bitvy U Lipska v roce 1813 v podobě pamětní desky na domě v Duchcově v Husově ulici, kde před bitvou Radecký jakožto náčelník generálního štábu rakouské armády přenocoval.

Autorem připojených fotografií je Zdeněk Žalský.

deska puvodni deska ceska dum

Upozorňujeme na možnost opět podpořit svým hlasem naši sbírku v soutěži MÁME VYBRÁNO, kterou každoročně organizuje Institut pro památky a kulturu.

Do 20. května můžete dát hlas jedné z veřejných sbírek určených k obnově památek, přihlášených do kategorie Cena veřejnosti. Prvních 10 sbírek s nejvyšším počtem hlasů postupuje do druhého kola a podle něj si pak rozdělí celkovou odměnu 100 tisíc korun.

Je to jedinečná možnost, jak podpořit naši sbírku určenou na obnovu pomníku Josefa Václava Radeckého na Malostranském náměstí v Praze. Vítězné sbírky získají kromě finančního příspěvku také mediální podporu.

Hlasovat můžete na stránkách https://www.mamevybrano.cz/soutez-1-kolo. Naši sbírku naleznete pod označením Praha - 005: Obnova pražského pomníkuTlačítko pro hlasování je pod seznamem památek.

Děkujeme za podporu a za hlas!