Novinky

V letošním roce uplyne 100 let od zavraždění následníka trůnu Františka Ferdinanda d´Este a jeho choti Žofie Chotkové, vévodkyně z Hohenbergu a od začátku Velké války.

S připomenutím výročí vypuknutí Velké války lze očekávat zamlčování některých podstatných částí české historie. Oficiální přípravy se zatím omezují na vyzvedávání úlohy československých legií, a očekáváme potlačování i pouhých zmínek o statisících věrných císařských vojáků  ze zemí Koruny české, Čechů i Němců.

V legiích v Rusku, Itálii a Francii bojovalo 90 tisíc vojáků, jejich padlým patří úcta a věčná památka.

V řadách císařské armády  až do konce bojovalo 1,2 milionu Čechů a Němců, Moravanů a Slezanů, vojáků a důstojníků, mnozí ve vysoce specializovaných oborech, jako bylo ponorkové i hladinové námořnictvo, dělostřelectvo a letectvo; ti, kteří přežili, byli po roce 1918 „odměněni“ zákazem i jen pouhého setkávání se a dalšími represemi. Patřičnou úctu jim a jejich padlým dlužíme.

Náš Spolek Radecký 1766 – 2016 usiluje o znovupostavení pomníku maršála Radeckého z  Radče, českého šlechtice a neporaženého císařského vojevůdce, jenž sice zemřel 56 let před vypuknutím Velké války, jeho pomník ale chápeme jako symbolickou poctu všem padlým vojákům zemí Koruny české. Osobnost polního maršála Radeckého je pro nás zosobněním vojenských tradic naší země a Evropy zejména dnes, kdy se celý Západ z nepochopitelných důvodů od takových tradic odvrací.

Národ, který selektuje své padlé podle politických hledisek, není jejich památky hoden! Proto, a právě proto hodláme trvale připomínat české vojenské tradice včetně těch legionářských voláním po obnově jejich symbolu, Radeckého pomníku v Praze.

Znění schváleno výroční členskou schůzí Spolku Radecký 1766 – 2016 dne 13.2.2014

V televizním publicistickém cyklu Historie.cs byl 8. února vysílán díl věnovaný českým pomíkům. Diskutovali v něm dva významní odborníci: PhDr. Jiří Rak, PhD., a PhDr. Zdeněk Hojda, CSc., shodou okolností oba z řad našeho spolku (Jiří Rak je jedním z našich patronů a Zdeněk Hojda patří mezi naše vážené členy).

Samozřejmě přišla řeč také na pražský pomník maršála Radeckého, který oba historici zhodnotili jako nejhodnotnější a nejzdařilejší z českých pomníků.

Videozáznam pořadu můžete zhlédnout na stránkách České televize.

Vážení přátelé, dozvídám se, že dne 19.2.2014 v 16,00 prosloví v Rakouském kulturním fóru na Jungmannově náměstí v Praze pan ing. Arthur Rehberger přednášku na téma 100. výročí Velké války – rehabilitace všech vojáků ze zemí Koruny české.

Přijměte prosím tuto informaci jako pozvánku jménem přednášejícího.

FACTA NON VERBA

V úctě Jan E.Bárta, předseda Spolku Radecký 1766 - 2016

V posledním čísle Monarchistického zpravodaje (občasníku, který vydává strana Koruna Česká) si můžete přečíst článek věnovaný spolku Radecký 1766-2016 a tradičnímu listopadovému setkání u pomníku maršála Radeckého v Lapidáriu Národního muzea.

Monarchistický zpravodaj si můžete stáhnout zde.

Vážené dámy, vážení pánové, naši vzácní patroni, členové a příznivci Spolku Radecký 1766-2016,

zahajujeme další rok naší společné činnosti, ve kterém bychom rádi výrazně přiblížili okamžik znovuodhalení pomníku maršála Radeckého. V jarním semestru doufejme bude na katedře památkové péče profesora Václava Girsy zpracována studie řešení náměstí, která se stane základem uceleného textového a obrazového návrhu. Ten pak předložíme, v závislosti na změnách obsazení funkcí po volbách (bohužel je to tak, že jsme do značné míry závislí na politicích) vedení Prahy a Prahy 1; pokusíme se zainteresovat i ministerstva obrany a kultury včetně Národního památkového ústavu. Při této příležitosti prosíme – pokud kdokoliv z Vás má možnost zprostředkovat naznačená a podobná setkání (samozřejmě, každé společenské uplatnění našeho návrhu bude vítáno), nebo jinak aktivně pomoci v propagaci našeho cíle, buďte tak laskavi, a pomozte. Naše kontakty znáte, jsou uvedeny na těchto stránkách.

Pro nadcházející rok si prosím předběžně zajistěte prostor pro tyto akce naše i našich přátel:
  • Mše svatá u příležitosti 53. narozenin našeho krále Karla v sobotu 11.1. ve Strážnici (viz pozvánka)
  • Mše svatá v Katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 25.1.2014 ve 12,00 za císaře Karla Velikého (pozvánka v příloze)
  • Audience u císaře Karla v Brandýse n.L. v sobotu 3.5.2014 od 9,00
  • Pochodu za  monarchii Koruny české dne 28.10.2014
  • Setkání u pomníku maršála  Radeckého ve čtvrtek 13.11.2014 v Lapidáriu Národního muzea od 17,00 hod.

Akcí je samozřejmě mnohem více, semináře a přednášky, setkání Klubů vojenské historie, slavnostní mše, oslavy výročí našich panovníků atd.; na všechna setkání obdržíte samozřejmě včas pozvánku.

Jménem Rady Spolku Radecký 1766-2016  ing. arch. Jan E. Bárta, předseda

PF2014

V rámci volné řady výstavních projektů v Clam-Gallasově paláci, věnovaných kulturní historii Prahy, se pořadatelé - Archiv hl. m. Prahy a Národní galerie Praha - rozhodli představit dosud zcela nezmapované téma - pražské pomníky, upomínající na významné osobnosti i události českých dějin, které na pražských veřejných prostranstvích začaly vznikat od poloviny 19. století a měly pro český národní život prvořadý význam jak umělecký, tak i kulturně-historický.

Více: Národní galerie

Letos již počtvrté, z toho podruhé v režii našeho sdružení, proběhlo ve středu 13. listopadu 2013 za hojné účasti odborné i laické veřejnosti včetně mnoha členů vojenských historických jednotek v Lapidáriu Národního muzea tradiční setkání u maršála Radeckého, připomínající osobnost tohoto velkého Čecha i osudy jeho krásného pomníku. Na programu byly proslovy Ing. arch. Jana Bárty, PhDr. Jiřího Raka a PhDr. Dany Stehlíkové a pro zájemce také promítání filmu z letošní Audience u císaře Karla I. v Brandýse nad Labem.

Fotogalerie

Video

Stánek na veletrhuNaše občanské sdružení Radecký 1766-2016, o.s., se podobně jako v loňském roce bude ve dnech 3. až 5. října prezentovat samostatným stánkem na veletrhu Památky 2013.

Náš stánek budete moci navštívit ve čtvrtek a v pátek od 9 do 17 hodin a v sobotu od 9 do 15 hodin. Na stánku si budete moci prohlédnout naše výstavní panely a nové materiály se studií umístění obnoveného pomníku na Malostranském náměstí, případně podpořit činnost sdružením zakoupením pamětní pohlednice s motivem pomníku.

V pátek od 15:00 se rovněž v rámci výstavy uskuteční přednáška přdsedy našeho sdružení, Ing. arch. Jana Bárty o pomníku maršála Radeckého.

Můžete si také prohlédnout fotogalerii z minulého ročníku.

Ve videocyklu „Národ sobě“, který na internetu uvádí historik PhDr. Jiří Rak (náš vážený patron), vyšel dne 11. června díl pojednávající o maršálu Radeckém a jeho pomníku na Malostranském náměstí: