Novinky

Muzeum kočárů v Čechách pod Kosířem připravuje pozoruhodnou akci: Slavnostně vypravuje historický cestovní kočár vezoucí samotného maršála Radeckého, který pojede po pamětihodných místech Olomouckého kraje.

Dle cestovního řádu do obcí či města Prostějova zavítá 25. března 2023 cestovní kočár vezoucí postavy dávné historie, cechmistra, mistra kočího, lokaje a podkoní, muzikanta, za doprovodu jízdní hlídky několika mužů 1. Hulánského regimentu.. V roli maršála vystoupí moderátor Václav Žmolík.

V časopise 100+1 vyšel článek o Josefu Václavu Radeckém od historika Jiřího Pernese, věnovaný jeho životu a mimo jiné také vztahu toho, co znamenalo být Čechem a být Rakušanem:

Kult maršála Václava Radeckého z Radče se pěstoval jako jeden ze symbolů šťastného soužití národů podunajské monarchie. Jméno oblíbeného maršála bylo s habsburskou říší natolik spojeno, že se po jejím rozpadu začaly ozývat hlasy, podle kterých vlastně vůbec nebyl Čechem, ale Rakušanem.

(...) Je nesporné, že populární maršál ve svém životě spojoval češství i rakušanství. Těžko dnes samozřejmě dokážeme odpovědět na otázku, čím se cítil být více, zda Čechem nebo Rakušanem, když habsburským panovníkům věrně a oddaně sloužil po většinu svého dlouhého života. Musíme ovšem vzít v úvahu, že tehdy se obě skutečnosti nevylučovaly. Neexistoval žádný důvod, proč by se příslušník českého národa neměl pokládat za dobrého Rakušana, a proč by se uvědomělý rakouský občan nemohl cítit dobrým Čechem.

Celý článek si můžete přečíst zde.

Zítra 5. ledna si připomínáme 165 výročí úmrtí maršála Josefa Václava, hraběte Radeckého z Radče. Zemřel po celoživotní službě pěti panovníkům ve věku 92 let v Miláně, byl slavnostně pohřben ve Vídni a poté uložen do hrobky na Heldenbergu v Klein Wetzdorfu u Vídně.

Hrabě Radecký byl jednou z pozoruhodných osobností Evropy první poloviny 19.století, velký vojevůdce pocházející z české historické šlechty.

Zdálo se, že se podaří jej z české historické paměti vymazat; v nové době jeho památku naštěstí připomněla vědecká konference historiků v roce 1992. A od roku 2012 jeho osobnost trvale připomíná Spolek Radecký Praha, jenž současně pracuje na přípravách obnovení maršálova pomníku na Malostranském náměstí.

Prosíme, vzpomeňte zítra spolu s námi maršála Radeckého. Ať odpočívá v pokoji.

16.-19. 10. si připomínáme 209. výročí bitvy u Lipska, tzv. Bitvy národů, jež zastavila Napoleonovo dobývání Evropy.

"Srážkami dílčími ho ustavičně musíme znavovati, každý prostředek podpůrný mu odepříti, jeho posily pokaždé rozprášiti." Taková byla strategie Josefa Václava Radeckého, náčelníka generálního štábu spojeneckého vojska pod velením Karla ze Schwarzenbergu. Osvědčila se a přispěla k Napoleonově porážce. I tuto jeho válečnou zásluhu a statečnost vojáků připomínal pomník Radeckého v Praze.

Vážené dámy, vážení pánové, patroni, členové a podporovatelé Spolku Radecký Praha, blíží se termín našeho tradičního podzimního setkání. Scházívali jsme se v lapidáriu Národního muzea, vždy 13. listopadu, ve výroční den odhalení pomníku na Malostranském náměstí císařem a králem Františkem Josefem I. v roce 1858. Pak dvakrát znemožnila setkání epidemie, nyní je Lapidárium pro havarijní technický stav uzavřeno. V listopadu 2021 jsme proto mrzli a mokli na Malostranském náměstí.

Laskavostí pana generálního ředitele Národního technického muzea Mgr. Karla Ksandra jsme získali pro naše letošní setkání prostory v budově Národního technického muzea na Letné. A tradiční termín se letos z provozních důvodů posunul o den.

Setkání se koná v pondělí 14. listopadu 2022 od 18,00 v kinosále hlavní budovy NTM na Letné.

Promluví pan PhDr. et Mgr. Pavel Horák,Ph.D., umělecká slévárna HVH spol. s r.o., který bude prezentovat své bohaté zkušenosti s odléváním bronzových skulptur.

Spolek Radecký představí modely pomníku, které byly nově vyrobeny ve dvou velikostech ve spolupráci s ČVUT pro prezentaci možné podoby obnoveného pomníku.

Těšíme se na setkání.

V souvislosti s plánovanou revitalizací Malostranského náměstí usiluje Spolek Radecký, aby se pod novou dlažbu položily základy pro budoucí obnovu pomníku.

Umístění před Profesním domem navrhl na doporučení historiků a architektů Ateliér Hájek. Setkání příznivců návratu vynikajícího sousoší bratří Maxů je nejen apelem na komunální politiky, jejichž strany mají obnovu pomníku ve volebních programech, ale také aktuální informací pro veřejnost o konkrétních dosažených výsledcích vč. veřejné sbírky.

ČTK

Pro Spolek Radecký je povzbudivé, že v programu do komunálních voleb v Praze mají návrat pomníku Radeckého dvě koalice: Spolu a Sloužit, ne šikanovat.

Původní místo před kavárnou se ukázalo jako technicky problematické. Podle nové studie, kterou pro Spolek po konzultaci s historiky a architekty zpracoval Ateliér Hájek, může pomník stát před Profesním domem, dnes sídlem Matematicko-fyzikální fakulty UK.

Spolek zve na setkání 21. 9. v 17 h tamtéž, představí výsledky deset let trvajících aktivit.

ČTK

Osobnosti maršála Radeckého a jeho pražskému pomníku se věnuje nejnovější epizoda podcastu Historie Plus Českého rozhlasu. Účinkují historikové Jiří Rak a Ondřej Táborský a předseda Spolku Radecký Praha Jan Bárta. Připravila Naďa Reviláková.

Sloužil pěti rakouským císařům a za svou dlouhou a úspěšnou vojenskou kariéru žádnou bitvu neprohrál. Přitom nechybělo mnoho a k armádě se vůbec nedostal. Vojenští lékaři ho nejprve nenechali narukovat. Při jeho slabé tělesné konstrukci by prý náročná válečná tažení nevydržel. Nakonec se mu jeho sen splnil, do armády i navzdory prvotnímu odmítnutí, vstoupil a strávil v ní dlouhých 72 let.

Pocházel ze starého českého šlechtického rodu Radeckých z Radče. V Čechách vyrostl a český jazyk také ovládal. Přesto mu v dobách pozdějších mnozí vyčítali, že sloužil rakouskému císaři. Co naplat. Jiná armáda než mnohonárodnostní rakouská v našich končinách tehdy nebyla. Pokud se v nich tedy neobjevila nějaká nepřátelská. A službu císaři, která byla současně i službou českému králi v jedné osobě, vnímal Josef Václav Radecký jako své poslání.

Na stránce Českého rozhlasu si můžete poslechnout podcast a přečíst doprovodný článek.

Jeden z politiků, který podporuje naše úsilí o návrat pomníku Josefa Václava Radeckého na Malostranské náměstí je europoslanec Jiří Pospíšil, který spolu s dalšími politiky vystoupil na našem setkání na Malostranském náměstí 13. listopadu 2021. Nyní kandiduje v komunálních volbách a vyjádřil se k tématu v rozhovoru pro MF Dnes:

Kromě stavby kon­cert­ního sálu Vltav­ské filhar­mo­nie, který mají ve svém pro­gramu asi všechny kan­di­du­jící strany, my mys­líme i na menší a finančně méně náročné pro­jekty – napří­klad vytvo­ření trva­lého sídla pro Muzeum paměti XX. sto­letí či vrá­cení pomníku Vác­lava Radec­kého na Malostran­ské náměstí.

Proč usi­lu­jete o navrá­cení tohoto pomníku? Přece jenom mar­šál Radecký je pro někoho poměrně kon­tro­verzní osob­nost.

Máte pravdu, nám jde také o to, vyvo­lat veřej­nou debatu. Jde o mimo­řádně kva­litní umě­lecké dílo od bratří Maxo­vých, význam­ných sochařů deva­te­nác­tého sto­letí. Mimo to je Radecký jeden z mála čes­kých voje­vůdců, kteří se mezi­ná­rodně pro­sla­vili. Podobně jako třeba Jan Žižka. Není důvod, aby tam i přes urči­tou kon­tro­verz­nost jeho osoby pomník nestál. Radecký je sou­část našich dějin a my bychom to měli reflek­to­vat. Tím nemys­lím být nekri­tičtí, ale neměli bychom se za ně sty­dět a pomníky scho­vá­vat.

Celý rozhovor si můžete přečíst zde

 

 

Spolek Radecký Praha usiluje 10 let o návrat pomníku. Zprvu prosazoval původní místo před kavárnou u zastávky tramvaje, se kterým počítal i návrh soutěžní architektonické studie na rekonstrukci náměstí. Poté, co Spolek zadal studii umístění v kontextu technických sítí, ukázala se tato varianta jako neřešitelná.

Nová studie, po konzultaci s historiky a architekty, navrhuje umístění před Profesní dům UK, dnes sídlo Matematicko-fyzikální fakulty UK. Spolek zve na setkání 21. září v 17 hodin tamtéž.

ČTK